„Tarcza antykryzysowa”: dodatkowe rozwiązania dla cudzoziemców

Aktualności

„Tarcza antykryzysowa”: dodatkowe rozwiązania dla cudzoziemców

W wyniku epidemii wirusa SARS-CoV-2, 7 kwietnia 2020 roku Rada Ministrów przyjęła kolejny projekt ustawy „tarczy antykryzysowej”, która zawiera m.in. dodatkowe rozwiązania dla cudzoziemców pracujących w Polsce. Ustawa zakłada m.in. przedłużenie legalnego pobytu obcokrajowców w naszym kraju na podstawie ruchu bezwizowego lub wiz Schengen. Ponadto projekt zakłada wydłużenie okresu ważności kart pobytu oraz tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca. 

Komplet informacji na temat projektu ustawy dostępny jest na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców (TUTAJ). Informacje opracowano także w języku ukraińskim. 

Zmiany na granicy z Ukrainą

Kolejne zmiany na granicy z Ukrainą. Od dziś (tj. wtorek 7 kwietnia 2020 r.) całkowicie zamknięte zostało przejście graniczne Hrebenne-Rawa Ruska, a w Dorohusku oraz Korczowej granicę przekraczać mogą jedynie samochody osobowe i ciężarowe (towarowe). Z ruchu wyłączone zostały natomiast autobusy, a ponadto granic nie można także przekroczyć pieszo. 

W praktyce oznacza to, że obywatele Ukrainy pracujący w Polsce, chcący powrócić do kraju, muszą posiadać własny środek transportu. Nasi wschodni sąsiedzi zezwalają na powrót do kraju jeszcze samolotem bądź pociągiem, ale z polskiej strony takie przeloty i przejazdy zostały całkowicie wstrzymane. 

Co istotne, wszystkie osoby przekraczające granice będą musiały podlegać obowiązkowej, 14-dniowej kwarantannie w specjalistycznych placówkach, a nie we własnym domu.  

Ważny komunikat Urzędu do Spraw Cudzoziemców w sprawie epidemii koronawirusa

31 marca weszła w życie ustawa przewidująca m.in. szczególne rozwiązania dla cudzoziemców przebywających i pracujących w Polsce. Wynika z niej, że w kraju mogą legalnie pozostać wszyscy obcokrajowcy, którzy chcą realizować dotychczasowy cel pobytu . Z takiego rozwiązania mogą skorzystać także obcokrajowcy, które nie mogą opuścić Polski w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na świecie. 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Urzędu do Spraw Cudzoziemców (tutaj). Materiały informacyjny dostępne są także w języku ukraińskim. 

Świadectwo pracy na nowych zasadach 2017 r.

Świadectwo pracy jest dokumentem wystawianym obowiązkowo przez pracodawcę odchodzącemu z firmy pracownikowi, który był zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Jest ono istotne nie tylko z punktu widzenia samego pracownika, ale również kolejnego pracodawcy. Stanowi kompendium wiedzy o pracowniku, a informacje w nim zawarte służą do udokumentowania spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, potwierdzają staż i rodzaj wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, pełnionych funkcji, czy też kwalifikacji pracownika. Na jego podstawie ustala  się  m.in. prawo i wymiar urlopu wypoczynkowego, bądź prawo do nagrody jubileuszowej.

Świadectwo wymagane jest często w procesach rekrutacji, gdyż pozwala zweryfikować doświadczenie i kwalifikacje kandydata. Dokumentem tym posługują się osoby ubiegające się o określone świadczenia, np. zasiłek dla bezrobotnych, świadczenie przedemerytalne oraz emeryturę.

WAŻNE!

Z dniem 1 stycznia 2017 zostało uchylone dotychczasowe Rozporządzenie Ministra pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania. Zastąpiło je Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30.12.2016 w sprawie świadectwa pracy (poz. 2292).

Obecnie obowiązujące świadectwa pracy zostały wzbogacone o katalog ważnych dodatkowych informacji. Zawarte są w nim regulacje dotyczące szczegółowej treści świadectwa pracy, sposobu i trybu ich wydawania oraz sposobu i trybu prostowania i uzupełniania świadectwa pracy.

Wszystkie te informacje wraz z nowym wzorem świadectwa pracy znajdziemy tu:

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy

 

Praca w godzinach nocnych 2017

Wraz ze zmianą stawki minimalnej (2000 zł brutto) uległa zmianie wysokość innych świadczeń, w tym kwota dodatku za pracę w godzinach nocnych.

Komu przysługuje dodatek?

  • Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej – 8 godzin między 2100 a 700. To pracodawca określa jakie to są godziny oraz podaje te informacje w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy lub obwieszczeniu pracodawcy.

Jak go wyliczyć?

  • Dodatek za pracę w porze nocnej stanowi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę (1518 § 1 Kodeksu pracy) i wyliczamy go:

dodatek za pracę w nocy = (2000 zł : liczba godzin do przepracowania w danym miesiącu) x 20%

 

Wysokość dodatku za pracę w godzinach nocnych dla pracownika pracującego w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku w pełnym wymiarze czasu pracy:

dodatek za pracę w nocy 2017

 

W stosunku do pracowników wykonujących pracę w porze nocnej stale poza zakładem pracy, dodatek może być zastąpiony ryczałtem, którego wysokość odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej.

Top