Nowe formy zatrudnienia coraz bardziej popularne

Aktualności

Nowe formy zatrudnienia coraz bardziej popularne

Jak wynika z badań GUS, najpopularniejsza przez lata i wciąż najbardziej pożądana przez pracownika umowa o pracę, systematycznie traci na znaczeniu. Dynamiczny rynek pracy upowszechnił nowe formy zatrudnienia, takie jak umowy cywilnoprawne i samozatrudnienie.

Coraz większa popularność mniej typowych dotychczas form zatrudnienia – jak zauważa GUS – może mieć jednak zarówno wymiar pożądany przez pracowników i pracodawców, jak i negatywny. Pozytywny charakter wynika przede wszystkim z większej elastyczności zatrudnienia, które może być korzystne – w wymagającym i konkurencyjnym otoczeniu biznesowym – dla obu stron. Sytuacja wygląda inaczej, jeśli pracodawca oferuje niestandardową formę zatrudnienia wyłącznie w celu obniżenia własnych kosztów.

więcej: GUS

Szybki monitoring NBP – styczeń 2016

Według raportu opublikowanego przez NBP, w ostatnim kwartale 2015 przedsiębiorstwa utrzymały dobrą kondycję. Blisko połowa z nich przewiduje podwyżki wynagrodzeń w 2016 roku. Jednocześnie coraz bardziej widoczny staje się problem braku pracowników i systematycznie rośnie odsetek firm, które mają problemy ze skompletowaniem personelu.

Podwyżki w 2016 roku zamierza wprowadzić 46,1 proc. przedsiębiorstw, a kolejne 12,6 proc. rozważa wzrost przeciętnych płac w 2017 r. Analitycy NBP wskazują jednak, że „przedsiębiorstwa, które planują zwiększyć płace w I kwartale 2016 r., podniosą je o średnio 5,2 proc, zaś przeciętna płaca zatrudnionego w nich pracownika wzrośnie o 3,7 proc. Większość podwyżek płac będzie jednak nadal umiarkowana co do skali – relatywnie wysokie podwyżki płac (wyższe niż 10 proc.) nadal planowane są rzadko (w co piątej firmie podnoszącej wynagrodzenia).

Prognozy zatrudnienia na I kwartał 2016 są zbliżone do tych z końca 2015. Jednak już systematycznie od ponad 2 lat więcej firm planuje wzrost zatrudnienia niż jego spadek. Raport NBP wskazuje przy tym, że „wskaźnik prognoz zatrudnienia wzrósł o 0,3 pkt proc. r/r do 7,1 proc. i jest zdecydowanie wyższy od swojej długoterminowej średniej”.

Więcej: NBP

Minimum 12 zł za godzinę pracy i inne zmiany w części tzw. „śmieciówek”

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce wprowadzić znaczące zmiany do ustaw o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i o Państwowej Inspekcji Pracy. Głównym celem zmian ma być większa ochrona osób pracujących w oparciu o umowy zlecenia. Szacuje się, że obecnie w Polsce na tzw. „śmieciówkach” (umowach o dzieło lub umowach zleceniach) pracuje około 1,3 mln Polaków.

Główne zmiany proponowane przez resort to gwarantowana stawka 12 zł brutto za godzinę pracy, obligatoryjna ewidencja czasu pracy oraz zwiększona ochrona pracowników ze strony PIP-u.  Nowelizacja ustawy o PIP zwiększa uprawnienia  inspektorów PIP i umożliwia im m.in. niezapowiedziane kontrole w zakładach pracy.

Zmiany  nie dotyczą umów o dzieło, których oskładkowanie i wprowadzenie pensji minimalnej jest o wiele trudniejsze.

więcej: Gazeta.pl

2016 rokiem pracowników

Ubiegły rok był bardzo dobry dla rynku pracy. Według ekspertów Konfederacji Lewiatan może okazać się przełomowy i przynieść znaczące zmiany w relacji pracownik – pracodawca. Wiele wskazuje na to, że to pracownicy zaczną dyktować warunki, a pracodawcy będą mieli coraz większy kłopot ze znalezieniem wykwalifikowanych osób do pracy. Prognozowany jest także przyspieszony wzrost płac, który warunkować będą nie tylko czynniki rynkowe, ale także regulacyjne (m.in. wzrost płacy minimalnej)

W 2015 roku Polska biła kolejne rekordy wysokości wskaźników zatrudnienia w przedsiębiorstwach, a w ostatnim kwartale notowała najniższy od lat poziom bezrobocia (poniżej 10%).

Więcej: Lewiatan

Zmiany w urlopach rodzicielskich w 2016 roku

2 stycznia weszły w życie zmiany w przepisach dotyczących uprawnień pracujących rodziców. Nowelizacja kodeksu pracy ma na celu uelastycznienie sposobu wykorzystywania urlopu rodzicielskiego, a w efekcie ułatwienie godzenia pracy zawodowej z opieką nad dzieckiem.

Podstawowe zmiany dotyczą urlopu rodzicielskiego, który będzie można wykorzystać do końca roku, w którym dziecko skończy 6 lat. Ponadto z 2 dni zwolnienia na dziecko będzie można skorzystać w wymiarze godzinowym.

Zmiany upraszczają także system płatnych urlopów. Dotychczasowe trzy (macierzyński, dodatkowy i rodzicielski) zostały zastąpione dwoma (macierzyńskim i rodzicielskim). Łączna faktyczna długość urlopów nie zmieniła się i wciąż wynosi 52 tygodnie.

Więcej: gazeta.pl

Top