Świadectwo pracy na nowych zasadach 2017 r.

Aktualności

Świadectwo pracy na nowych zasadach 2017 r.

Świadectwo pracy jest dokumentem wystawianym obowiązkowo przez pracodawcę odchodzącemu z firmy pracownikowi, który był zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Jest ono istotne nie tylko z punktu widzenia samego pracownika, ale również kolejnego pracodawcy. Stanowi kompendium wiedzy o pracowniku, a informacje w nim zawarte służą do udokumentowania spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, potwierdzają staż i rodzaj wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, pełnionych funkcji, czy też kwalifikacji pracownika. Na jego podstawie ustala  się  m.in. prawo i wymiar urlopu wypoczynkowego, bądź prawo do nagrody jubileuszowej.

Świadectwo wymagane jest często w procesach rekrutacji, gdyż pozwala zweryfikować doświadczenie i kwalifikacje kandydata. Dokumentem tym posługują się osoby ubiegające się o określone świadczenia, np. zasiłek dla bezrobotnych, świadczenie przedemerytalne oraz emeryturę.

WAŻNE!

Z dniem 1 stycznia 2017 zostało uchylone dotychczasowe Rozporządzenie Ministra pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania. Zastąpiło je Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30.12.2016 w sprawie świadectwa pracy (poz. 2292).

Obecnie obowiązujące świadectwa pracy zostały wzbogacone o katalog ważnych dodatkowych informacji. Zawarte są w nim regulacje dotyczące szczegółowej treści świadectwa pracy, sposobu i trybu ich wydawania oraz sposobu i trybu prostowania i uzupełniania świadectwa pracy.

Wszystkie te informacje wraz z nowym wzorem świadectwa pracy znajdziemy tu:

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy

 

Top